မျှော်မှန်းချက် နှင့် ရည်မှန်းချက်

ျှော်မှန်းချက

လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း၏ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်စွမ်းပေးနိုင်မည့် လူ့စွမ််းအား အရင်းအမြစ်များ မွေးထုတ်ပေးနိုင်သော ကျောင်းတော်တစ်ခု ဖြစ်လာစေရန်

ရည်မှန်းချက်တာဝန

အသိပညာ၊ အတတ်ပညာနှင့် ခံယူချက်သဘောထားများ ပြည့်ဝ၍ အရည်အချင်းရှိသော ဆရာ၊ ဆရာမများ မွေးထုတ်ပေးရန်။