ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး

ဒေါ်တိုင်းတိုင်းအေး

ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး

စစ်ကိုင်းပညာရေးဒီဂရီကောလိပ်