ပညာရေးဘာသာရပ်များဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
ဒေါ်မိမိပါမောက္ခ
ဒေါ်စန်းစန်းကြည်တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်ကထိက
ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းအောင်ကထိက
ဒေါ်လဲ့ယဉ်ဝင်းကထိက
ဒေါ်ကျင်ငိုက်ဝုန်ကထိက
ဒေါ်ကေသီတင်ကထိက
ဒေါ်ယုမွန်ကျော်လ/ထ ကထိက
ဒေါ်မြင့်မြင့်သန်းလ/ထ ကထိက
၁၀ဒေါ်ဇင်မို့မို့ဦးလ/ထ ကထိက
၁၁ဒေါ်နွယ်ဦးမွန်လ/ထ ကထိက
၁၂ဒေါ်ဝေဝေထွန်းလ/ထ ကထိက
၁၃ဒေါ်အေးစန္ဒာကျော်လ/ထ ကထိက
၁၄ဒေါ်သန္တာလ/ထ ကထိက