သင်ပြနည်းဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
ဦးရန်အောင်ပါမောက္ခ
ဒေါ်ပပဝင်းတွဲဖက်‌ပါမောက္ခ
ဦးမြင့်နိုင်တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါ်ခင်သန်းရင်တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဦးမြင့်သူကထိက
ဒေါ်ကေသီနိုင်ကထိက
ဒေါ်ဖြိုးပပကျော်ကထိက
ဒေါ်သဲနုအောင်ကထိက
ဒေါ်တင်မာလွင်ကထိက
၁၀ဒေါ်ခိုင်မွန်မွန်ဝင်းကထိက
၁၁ဒေါ်တင်မာလာမြင့်ကထိက
၁၂ဒေါ်စန်းနိုင်ကထိက
၁၃ဒေါ်ဥမ္မာခင်ကထိက
၁၄ဒေါ်လှမြင့်ကထိက
၁၅ဒေါ်စုနန္ဒာထွန်းလ/ထ ကထိက
၁၆ဒေါ်မေလွင်မြင့်လ/ထ ကထိက
၁၇ဒေါ်သီတာခိုင်လ/ထ ကထိက
၁၈ဒေါ်ခင်အိအိဖြူလ/ထ ကထိက
၁၉ဒေါ်အိသူသူဟန်လ/ထ ကထိက
၂၀ဒေါ်နှင်းနုဝေလ/ထ ကထိက
၂၁ဒေါ်ယဉ်မွန်အောင်လ/ထ ကထိက
၂၂ဒေါ်အေးမိုးသန္တာအောင်လ/ထ ကထိက
၂၃ဒေါ်အေးအေးမွန်လ/ထ ကထိက
၂၄ဒေါ်ခင်မာချိုလ/ထ ကထိက
၂၅ဒေါ်မိုးမိုးအောင်လ/ထ ကထိက
၂၆ဒေါ်ဖြူပြာမိုးလ/ထ ကထိက
၂၇ဦးစိုးသီဟဇော်လ/ထ ကထိက
၂၈ဒေါ်သဲဦးမေနည်းပြ
၂၉ဒေါ်ငွေယုလွင်နည်းပြ
၃၀ဒေါ်မုဝါကျော်နည်းပြ
၃၁ဒေါ်ခွာလ်ဇလန်နည်းပြ
၃၂ဒေါ်သော်သော်ငြိမ်းစုနည်းပြ