အင်္ဂလိပ်စာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
ဒေါ်လင်းလင်းဖြိုးပါမောက္ခ
ဒေါ်ရည်မွန်လွင်ကထိက
ဒေါ်ခိုင်မွန်ကျော်လက်ထောက်ကထိက