လူမှုရေးဘာသာရပ်များဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
ဒေါက်တာကြည်ပိုတွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါ်မြသီတာထွေးကထိက
ဦးဉာဏ်ဖြိုးကထိက
ဒေါ်ရင်ရင်မြလ/ထ ကထိက
ဒေါ်ဇင်မီကြိုင်လ/ထ ကထိက
ဒေါ်နီလာမြင့်လ/ထ ကထိက
ဒေါ်နှင်းအိဖြူလ/ထ ကထိက
ဒေါ်သင်းသွယ်သွယ်သိမ့်လ/ထ ကထိက
ဒေါ်အိဖြူထွေးလ/ထ ကထိက